اطلاعات شما به درستی ثبت گردید.
پس از بررسی فرم توسط ستاد اجرایی نمایشگاه، جهت هماهنگی سایر موارد با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

با تشکر از همکاری شما