زمان بازدید نمایشگاه تخصصی بازاریابی و تبلیغات، چاپ و بسته بندی و صنایع وابسته

روز: 17 لغایت 20 دی ماه 1403

ساعت بازدید: 11 الی 19

آدرس:  اصفهان – کمربندی شرق، روبه روی منطقه روشن دشت، مرکز نمایشگاه بین المللی اصفهان